Algemene voorwaarden                                                                                                                               terug naar herstelprogramma’s

Geldig vanaf 01-01-2021

1. Verklaring van de gebruikte woorden en begrippen

Jacqueline Gerrits Diëtist en Eigenaar van Voedingsadviesbureau Vitality (vitality-jg.nl), afgestudeerd aan de hbo-opleiding Academie Diëtetiek Nijmegen (1985) en in bezit van de wettelijke beschermde titel ‘diëtist’. In bezit van bewijs van bevoegdheid. Ingeschreven in het diplomaregister met agb-code 24000900 en in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 89902986689. Lid van de beroepsverengingen Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN; lidnr 93182) en de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG; lidnummer TL070) met agb-code 90045122 en 90053784
Cliënt Persoon (M/V) die op eigen initiatief voedings- of dieetadvies vraagt.
Verwijzer Huisarts, internist, dermatoloog, allergoloog, revalidatiearts, tandarts, verpleeghuisarts,  chirurg, maagdarmspecialist, reumatoloog, kinderarts, arboarts, bedrijfsarts, consultatiearts, homeopathisch arts, natuurarts of iedere andere BIG-geregistreerde arts.
Patiënt Persoon (M/V) die om dieettherapie vraagt naar aanleiding van het dieetvoorschrift van een verwijzend (tand)arts
Dieet Voeding die om medische redenen afwijkt van een gangbare (regionale) voeding en is bedoeld om een doel te bereiken.
Dieetvoorschrift Voorschrift van de verwijzend (tand)arts met betrekking tot de voeding in relatie tot diagnose.
Dieettherapie Door de diëtist gemaakte vertaling van het dieetvoorschrift naar levensmiddelen, receptuur en leefstijladviezen.
Voedingsadvies Advies over optimale voeding voor een gezond individu, aangepast aan levensfase en levensstijl met vooral als doel preventie.
Orthomoleculair geneeskunde Visie dat het lichaam zich in conditie kan houden of brengen door de aanvoer van de in verhouding juiste hoeveelheid macro- en micronutriënten, op de juiste tijd en op de juiste wijze. Wat dit voor u inhoudt, is juist hét puzzelwerk, en verschilt per herstelfase en per individu.
Neuro-emotionele integratie (NEI) Analyse- en behandelmethode om saboterende emoties, overtuigingen, gedachten en gewoonten te vinden en corrigeren.
CE Consulteenheid van 15 minuten; tijd van het directe consultcontact, zowel in fysieke nabijheid als digitaal.
IE Indirecte consulteenheid; tijd die ik nodig heb om uw voeding te berekenen, literatuuronderzoek te doen, uw dieetontwerp te maken, uw verwijzer te rapporteren, overleg te plegen -na uw toestemming- en de administratie naar aanleiding van uw consult te doen. Hieronder vallen ook de andere activiteiten die Vitality -zo nodig in overleg met u- nodig vindt in het kader van uw behandeling.
Toestemmingsformulier Formulier waarmee u mij schriftelijk toestemming geeft om mijn behandelplan af te stemmen met uw andere behandelaar(s). Dit formulier staat standaard in het dossier waar u al uw gegevens heeft ingevuld. Door het ingevulde dossier terug te sturen, gaat u hiermee akkoord.
Dossier Beveiligde digitale of fysieke map met uw persoonlijke gegevens, behandelgegevens en gegevens die relevant zijn voor de behandeling. U heeft altijd toegang tot uw eigen digitale dossier om gegevens aan te vullen, wijzigen of te verwijderen. Doel van het dossier is: verzameling informatie die de mogelijkheid biedt u de beste zorg te verlenen. Uw dossier wordt de wettelijke termijn van twintig jaar na ons laatste contact bewaard.
Voedingsadviesbureau Vitality Bureau voor voedings- en dieetadvies; ingeschreven in de Kamer van Koophandel Arnhem onder nr 09210829 en heeft btw-nr  NL00174210 B14.


2. Algemeen

U huurt mijn beste kennis, ervaring en kunde in om het dieetvoorschrift van uw verwijzend arts te vertalen naar een op-maat-dieetadvies of omdat u via de Directe Toegang Diëtetiek een dieetadvies wenst naar van uw eigen behoefte. Ik ga natuurlijk mijn best doen om voor u een zo passend mogelijk dieetadvies te ontwerpen, want voor mij is dat het allerleukste vakwerk ter wereld!
Dit dieetadvies heeft als doel uw lichamelijke en/of geestelijke conditie zodanig te verbeteren dat uw klachten daardoor sterk verminderen en zo mogelijk verdwijnen. Uw doel is de basis voor ons therapieplan: omdat u de enige bent die 24/7 met uw lichaam samen is, creëert u een voeding die bij uw lichaam en leven past; ik geef u daarvoor binnen mijn mogelijkheden alle relevante handvatten. Het therapieplan zal per definitie op diverse punten in de loop van de tijd veranderen, omdat wij het aanpassen aan de actuele stand van uw situatie. U weet dat wij daarbij samen een inspanning leveren om het beste resultaat te behalen, maar dat het niet altijd mogelijk is om een gedroomd doel ook daadwerkelijk in een korte tijd te realiseren. Wij -en alle betrokkenen- blijven realistisch over welk herstel binnen de afgesproken periode kan plaatsvinden.
Het dieetadvies is een advies, geen wet; u bent zelf altijd verantwoordelijk voor de uitvoering ervan en de keuzes die u maakt, inclusief het alert blijven op belangrijke aspecten die vanuit een andere hoek dan de voeding invloed op uw gezondheid hebben. Het is aan u zelf om de meest effectieve actie te nemen die nodig is voor uw gezondheid.
Cliënten/ patiënten die jonger zijn dan 16 jaar, overleggen mondelinge of schriftelijke toestemming van de beide (pleeg)ouders/verzorger.

3. Informatie
U verstrekt mij alle informatie die ik nodig heb om een goed dieetadvies samen te stellen. U houdt mij op de hoogte van uw vorderingen of van opmerkelijke reacties, zodat wij zo snel als mogelijk de dieet- en/of suppletieacties kunnen aanpassen. Zo nodig verwijs ik u na overleg met u door.
Ik informeer u over de zaken die voor u van belang zijn om het resultaat van uw dieet tot een zo groot mogelijk succes te maken. Dit is de dieettherapie en -begeleiding. Ik kan u helaas geen succes garanderen, omdat daarvoor naast onze inzet op voedingsgebied vele andere aspecten een rol spelen.
Het BKB-programma is een persoonlijk programma en u kunt het niet door een ander laten overnemen. Dit in verband met uw persoonlijke behoeften en ook in verband met het copyright van mijn werk.

4. Privacy
Alle informatie die u mij verstrekt, blijft alleen bij mij en valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U verstrekt die informatie die relevant is voor de behandeling en begeleiding en geeft mij daarmee toestemming om deze gegevens hiervoor te gebruiken. Ik stel deze informatie niet zonder uw mondelinge of schriftelijke toestemming aan derden beschikbaar; de hoofdreden om uw gegevens beschikbaar te stellen aan derden zal zijn vervang tijdens mijn afwezigheid. Ik kan uw algemene gegevens wel gebruiken om u op de hoogte te houden van de activiteiten van Voedingsadviesbureau Vitality, zodat u hiervan gebruik kunt maken en uw voordeel kunt doen.
Bij het invullen van uw dossier kunt u aangeven met wie ik van u contact mag opnemen in het kader van de behandeling en begeleiding. Communicatie met de medebehandelaars is bijna altijd in uw voordeel. U kunt ook uw gegevens op ieder moment laten wijzigen. Ik bewaar uw dossier volgens de wettelijke termijn twintig jaar na ons laatste contact.
Als u mij gegevens van uw bedrijf verstrekt, geeft u mij toestemming om deze gegevens te gebruiken in het kader van de contacten, marketing en andere relevantie activiteiten die op onze professionele relatie betrekking hebben. Ik deel deze gegevens niet zonder uw toestemming met (commerciële) derden.

5. Tarieven
Zie voor de actuele tarieven: Vergoedingen en Betaling.
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars, met name in verband met de beperkende regels die zij stellen; hierdoor is hun bijdrage per consult lager dan 100 procent. Ik ben we; een geregistreerde diëtist (AGB 24000900) en lid van de beroepsvereniging Diëtisten Coöperatie Nederland (dcn-dietist.nl). Voor alle vergoedingen voor dieetadvies vanuit de basisziektekostenverzekering geldt dat u recht heeft op vergoeding nadat uw eigen bijdrage verbruikt is en voor het percentage dat uw zorgverzekeraar vergoedt aan niet gecontracteerde zorg. Uw verzekeraar kan u over de percentages informeren. Mijn advies is hierbij om eerst te bedenken wat de waarde van de vergoeding is ten opzichte van de winst die u haalt als uw darmen en u opknappen.
Vanuit de aanvullende verzekering heeft u recht op directe vergoeding vanuit de alternatieve geneeskunde voor de polis waar u premie betaalt, dit omdat ik als orthomoleculair therapeut (AGB 90045122) lid ben van de beroepsvereniging MBOG (mbog.nl). Voor orthomoleculaire geneeskunde geldt geen eigen bijdrage, tenzij dat binnen uw polis anders is geregeld. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden alternatieve geneeswijzen in hun aanvullende polissen. Zie hiervoor ieder jaar weer uw polisvoorwaarden.
Stel al uw vragen tijdens ons oriënterende of eerste gesprek, zodat u een goed beeld heeft van wat u zelf kunt bereiken door het programma te volgen.
U ontvangt voor de start van het programma de factuur en u betaalt deze voor aanvang aan Voedingsadviesbureau Vitality. Hiermee geeft u aan serieuze stappen te willen zetten voor uw eigen gezondheid. U geeft aan vertrouwen te hebben in de waarde van investeren in uzelf; dat motiveert zowel u als mij om de schouders er onder te zetten. U kunt de factuur daarna in delen bij uw zorgverzekeraar indienen. Na ontvangst van uw betaling, ontvangt u uw relevante documenten, producten of diensten. Ik heb u mijn (start)deel van het behandeltraject geleverd, ik ga ervan uit dat u uw deel levert en dat betalingsherinneringen niet nodig zijn. Mocht betaling problemen opleveren, neem dan contact op, zodat we een passende oplossing kunnen vinden waar wij alle twee het best mee gediend zijn.
Na de 2e herinneringsnota wordt het verschuldigde bedrag door de administrateur verhoogd met de kosten van de extra administratie- of incassokosten.

6. Garantie
Voor de dieetpakketten die drie maanden of langer duren heeft u garantie; mocht u binnen twee weken na aankoop (datum eerste consult) ondanks uw zorgvuldige overweging toch ontdekken dat het dieetprogramma niet bij u past, ontvangt u uw aankoopbedrag minus de kosten van het eerste consult en administratiekosten (samen 189 euro) terug. Het is wel beter als u het basisprogramma afmaakt en uw darmen en het aanpassen van uw leefstijl de kans te geven om zich aan te passen.

7. Afspraak en verhindering
U kunt via het centrale telefoonnummer 024-3584177 of via e-mail info@vitality-jg.nl een afspraak maken.
Mocht u verhinderd zijn, kunt u de afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos verzetten. Als u zonder bericht niet op de afgesproken tijd komt, krijgt u een rekening voor de voor u gereserveerde tijd. Deze rekening kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

8. Wijzigingen
Ik maak alle wijzigingen met betrekking tot Voedingsadviesbureau Vitality, de activiteiten en voorwaarden bekend via deze website. De versie van de dag van onze afspraak geldt.

9. Oneens
Mocht u het niet eens zijn met een advies of een ander aspect van ons contact, bespreek dat dan direct met mij. Ik kan u dan uitleg te geven over het dieetadvies, het advies aanpassen, samen met u een andere interventie kiezen of mijn best doen om samen met u tot de beste oplossing te komen.
Mochten wij er echt absoluut niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen via de Landelijke Klachtencommissie Paramedici of via de Klachtencommissie Alternatieve Beroepen. Informatie hierover vindt u op de website van mijn beroepsvereniging dcn-dietist.nl of mbog.nl. Bij dit alles is altijd het Nederlands recht van toepassing.
Ik ga ervan uit dat wij als wijze en weldenkende volwassenen een oplossing hebben gevonden, maar wettelijk gezien moet ik u informeren:
het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan u hierbij ondersteuning. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. Mijn praktijk is hiervoor aangesloten via de beroepsvereniging MBOG bij RBCZ licentienr 240111R geschilleninstantie SCAG; en via DCN bij Zorggeschil.
Voor fysieke producten -exclusief vanaf verzending- houd ik de wettelijke aansprakelijkheid aan.

10. Bewaren van uw gegevens
Na het afsluiten van uw consulten bewaar ik uw gegevens de wettelijke termijn van twintig jaar. Ik deel uw gegevens ook dan niet met derden.

 

Ik ga ervan uit dat wij als weldenkende volwassenen allang ons wrevelpunt hebben opgelost, maar als wettelijke verplichte aanvullende informatie:
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen.
Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om
hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij de MBOG.
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, SCAG. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging MBOG: https://mbog.nl/over-mbog/klachten-en-geschillen/